absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest czwartek, 18. sierpnia 2022.

Absolwenci-Dyner Władysław

absolwentImię i Nazwisko: Dyner Władysław

Mail: Nie określono
Rok matury: 1926
Klasa: a
Wychowawca: Jan Ryslik
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Władysław Jan Dyner urodził się 26 czerwca 1907 roku w Częstochowie. Tam też ukończył gimnazjum im. R. Traugutta ( 1926 ). W latach 1926-1932 studiował historię i pedagogikę na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie zetknął się z wieloma znakomitymi postaciami nauki i kultury polskiej, co zaważyło na jego życiu zawodowym i prywatnym. Studia te ukończył w 1932 roku i w tymże samym roku podjął pracę w prywatnym seminarium nauczycielskim w Chrzanowie. W 1935 roku uzyskał stopień magistra filozofii i dyplom nauczyciela szkół średnich. Podczas okupacji, dzieląc los konspiratora, a jednocześnie inspiratora i kreatora kultury narodowej - podobnie jak wielu polskich nauczycieli - uczył na tajnych kompletach. Po ustaniu działań wojennych związał się z Rabką, gdzie pracował w Państwowym Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli. Tam był jednym z organizatorów wzorcowej pracowni metodycznej dla wychowawczyń przedszkolnych z całego ówczesnego powiatu nowotarskiego i niezwykle prężnie działającej sekcji pedagogicznej ZNP. Sekcja ta w roku szkolnym 1953/54 nawiązała bliższy kontakt z redakcją miesięcznika "Wychowanie w Przedszkolu". Doszło nawet do wielce znaczącego spotkania jej członków z redaktorami tego czasopisma Zofią Topińską i Marią Fiedler, którego celem było przedyskutowanie problemu praktyk pedagogicznych w terenie oraz ujednolicenia formy pisania konspektów zajęć z dziećmi przedszkolnymi, obowiązującej później w całej Polsce. W 1954 roku Władysław Jan Dyner wraz z Zofią Mrowec, nauczycielką seminarium rabczańskiego, został zaproszony na zjazd korespondentów i autorów "Wychowania w Przedszkolu", który odbył się w Warszawie. Jego udział w Zjeździe był wielkim wydarzeniem dla całego środowiska lokalnego, środowiska społecznego, w którym przebywał i pracował. Przez wiele lat utrzymywał stałe kontakty z redakcją "Wychowania w Przedszkolu" publikując artykuły, sprawozdania, szkice, a także biorąc udział w dyskusjach i spotkaniach korespondentów. Warto również nadmienić, że w 1958 roku ówczesne Ministerstwo Oświaty stosownym zarządzeniem wytypowało rabczański zakład kształcenia dla wychowawczyń przedszkoli funkcjonujący już pod oficjalną nazwą Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli, do udziału w realizacji programu eksperymentalnego UNESCO, którego celem było nawiązanie kontaktów młodzieży polskiej z rówieśnikami z innych krajów, wzajemne poznanie się, a także poznanie historii, tradycji i kultury krajów ich pochodzenia. Przez szereg lat Ministerstwo Oświaty organizowało w rabczańskiej szkole, wakacyjne kursy dla wychowawczyń przedszkoli, na których m.in. Władysław Jan Dyner prowadził interesujące wykłady i ćwiczenia. Aktywność inicjatora i wspaniałego organizatora tego rodzaju form doskonalenia kadry pedagogicznej - późniejszego autora Zabaw tematycznych dzieci w domu i przedszkolu - nie ograniczała się bynajmniej do skromnej, choć pasjonującej i satysfakcjonującej działalności nauczycielskiej. Zaznaczyła się ona bowiem także na niwie działalności kulturalnej (zwłaszcza artystycznej i turystycznej) oraz społecznej. Ta ostatnia wiązała się szczególnie z objęciem funkcji przewodniczącego ogniska ZNP powołanego przy Państwowym Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Rabce. Dodam, iż od 1953 roku współpracował także z Wojewódzkim Oddziałem Kadr Oświatowych w Krakowie, pełniąc funkcję przewodniczącego podsekcji przedmiotów pedagogicznych dla nauczycieli liceów i wychowawczyń przedszkoli. Brał też aktywny udział w pracach Departamentu Wychowania Przedszkolnego w Ministerstwie Oświaty. Często uczestniczył w rozlicznych spotkaniach, zjazdach, konferencjach i dyskusjach. W 1953 roku na prośbę ówczesnego Ministerstwa Oświaty opracował zestaw pytań z zakresu psychologii do egzaminów promocyjnych dla liceów pedagogicznych dla wychowawczyń przedszkoli. Nawiązał też stałą współpracę z Instytutem Pedagogiki w Warszawie, w ramach której, uczestnicząc w Komisji Programowej Psychologów, przygotował projekt zmian i poprawek do programu nauczania psychologii w liceach pedagogicznych dla wychowawczyń przedszkoli. W 1958 roku Władysław Jan Dyner przeniósł się do Krakowa i rozpoczął pracę jako nauczyciel akademicki Wyższej Szkoły Pedagogicznej, będąc wiernym idei naszej uczelni do końca swoich dni. W latach 1961-1969 w uczelni tej pełnił funkcję starszego wykładowcy, a po uzyskaniu w 1969 r. stopnia doktora habilitowanego objął stanowisko docenta w Katedrze Pedagogiki Ogólnej, a jednocześnie otrzymał nominację na stanowisko kierownika Zakładu Psychologii, które zajmował do chwili przejścia na emeryturę w 1977 roku. Przez dwie kadencje, tj. od 1972 do 1977 roku pełnił także funkcję prodziekana Wydziału Humanistycznego, zajmując się sprawami studentów kierunków humanistyczno-pedagogicznych. Jako prodziekan dał się poznać jako człowiek życzliwy, uczynny, troskliwy, któremu nieobojętne były problemy studiującej młodzieży, a jednocześnie wymagający i konsekwentny. Swe kontakty z macierzystą uczelnią utrzymywał także po przejściu na emeryturę prowadząc zajęcia seminaryjne z grupami studentów zaocznych studiów magisterskich i doktoranckich (wśród seminarzystów nie zabrakło studentów wychowania przedszkolnego, nauczania początkowego oraz pedagogiki specjalnej). W ciągu swego, niezwykle aktywnego i pracowitego życia zawodowego cieszył się wielkim autorytetem i uznaniem swych uczniów i wychowanków. Wypromował około 200 magistrów oraz pięciu doktorów. U niego doktoryzowali się: Jerzy Kulczycki (1974), Maria Janiszewska (1978), Elżbieta Maria Minczakiewicz (1978), Władysława Drużkowska (1979) oraz Aniela Korzon (1981). Tematyka prowadzonych przez niego seminariów skupiała się wokół problematyki dziecka i jego potrzeb, a także zabawowej aktywności dziecięcej w powiązaniu ze środowiskiem wychowawczym, a w szczególności z rodziną i przedszkolem. Autor monografii Zabawy tematyczne dzieci w domu i w przedszkolu (1971, 1983) współpracował z wielu uczelniami Krakowa, m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim, Akademią Medyczną, Akademią Rolniczą, a także ze Studium Nauczycielskim w Krzeszowicach i Oddziałem Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Tarnowie. W ciągu swej trudnej, ale też bogatej, wielowątkowej i różnorodnej 50- letniej działalności zawodowej Władysław Jan Dyner przeszedł przez wszystkie możliwe szczeble szkolnictwa: od nauczyciela szkolnictwa podstawowego przez szkolnictwo średnie ogólne i zawodowe, aż po szczebel uniwersytecki Przeżył 90 lat. Do końca swych dni pozostał wrażliwy na człowieka i całe piękno świata, który go otaczał. Świata, który go zadziwiał, zniewalał, drażnił, niepokoił, a jednocześnie fascynował i urzekał. 28 sierpnia 1997 roku na Cmentarzu Batowickim w Krakowie pożegnaliśmy na zawsze, wielkiego pedagoga, psychologa i humanistę poświęcającego się ofiarnie pracy wychowawczej, dydaktycznej i naukowej. - fragmenty tekstu Elżbiety M. Minczakiewicz Biogram udostępnił Pawlikowski Janusz Do gimnazjum im. R. Traugutta był przyjęty 1 września 1921 roku . W roku 1926 zdawał gimnazjalny zwyczajny egzamin dojrzałości typu humanistycznego wobec Państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego. Świadectwo dojrzałości otrzymał 19 czerwca 1926 r.

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net