absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest poniedziałek, 15. sierpnia 2022.

Absolwenci-Pałęga Marian

absolwentImię i Nazwisko: Pałęga Marian
Mail: Nie określono
Rok matury: 1939
Klasa: b
Wychowawca: Jarosław Awgulewicz ( kl. K )
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Po ukończeniu nauki w liceum ogólnokształcącym zdał egzamin dojrzałości według programu wydziału humanistycznego przed Państwową Komisja Egzaminacyjną powołana przez Kuratora Okręgu Szkolnego Krakowskiego. Świadectwo maturalne otrzymał 17 maja 1939 r.

Pałęga Marian, ksiądz. Ur. 6 IX 1919 w Bolesławcu, pow. Włoszczowa. Absolwent rocznika 1939. W t. r. został przyjęty przez Księcia Metropolitę Adama Stefana Sapiehę do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 2 IV 1944 otrzymał święcenia kapłańskie. Mszę prymicyjną odprawił 9 IV 1944 w Olsztynie k/Częstochowy. Posługę kapłańską rozpoczął w miejscowości Więcławie, gdzie był wikariuszem. Następnie podjął pracę w Michałowicach koło Poznania w parafii pod wezwaniem N.M. P. Królowej Korony Polskiej. W 1956 rozpoczął budowę kościoła. W tym czasie prowadził katechezę w Michałowicach, a także w Woli Zachariaszowskiej, Górnej Wsi, części Masłomiącej i Młodziejowicach. W 1959 został mianowany na kanonika. W 1963 wybudowany kościół poświęcił ówczesny biskup Karol Wojtyła. Funkcje proboszcza parafii sprawował do 1976. W 1978 przeniósł się do Wieliczki. Zm. 19 XII 1980, pochowany został w grobie przy kościele w Michałowicach.

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2012-11-28 10:26

Wspomnienie opublikowane na stronie Parafii Michałowice www.parafiamichalowice.pl:

Dnia 19 grudnia 1980 r. - odwołał Pan do swego Królestwa śp. ks. kanonika Mariana Pałęgę. Ks. Marian Pałęga urodził się 8 września 1919 r. w Bolesławowie /pow. Włoszczowa/ w rodzinie robotniczej. W 1921 r. ojciec, z zawodu kolejarz został przeniesiony służbowo do miejscowości Kusięta, gdzie wraz z rodziną zamieszkał. Marian od najmłodszych lat pragnął zostać księdzem. Od pierwszej klasy szkoły podstawowej do ostatniej klasy gimnazjalnej był ministrantem w swojej parafii w Olsztynie k/Częstochowy. Uczęszczał do gimnazjum im. Romualda Trauguta w Częstochowie, które ukończył w czerwcu 1939 r. 1 września wybuchła II wojna światowa. W listopadzie został przyjęty przez Księcia Metropolitę Adama
Stefana Sapiehę do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 2 kwietnia 1944 r.
otrzymał z rąk ówczesnego Księcia Metropolity Krakowskiego A. S. Sapiehy
święcenia kapłańskie. Mszę św. prymicyjną odprawił 9 kwietnia 1944 w Olsztynie k/Częstochowy. Po krótkim wypoczynku zostaje wysłany przez Księcia Metropolitę A. S. Sapiehę do Więcławie, gdzie pracuje jako wikariusz. Po odjeździe ks. dr. Spikowskiego z Michałowic do Poznania, mieszkańcy wsi czynią starania w Kurii Metropolitalnej w Krakowie o przydzielenie ks. Pałęgi do Michałowic, celem zorganizowania parafii i budowy kościoła. W dniu 12 lipca 1948 r. udają się do Więcławie członkowie Komitetu Budowy Kościoła: Adam Kopeć, Jan Siekierzyński i Izydor Stojek, z którymi przyjeżdża ks. Marian Pałęga do Michałowic i zamieszkuje w mieszkaniu prywatnym u Szczepana Kawuli. Zaraz przystępuje do budowy plebanii. 1 czerwca 1949 r. Kuria Metropolitalna w Krakowie wydaje dekret, mocą którego zostaje erygowana nowa parafia w Michałowicach pod wezw. N.M.P. Królowej Korony Polskiej, której pierwszym proboszczem zostaje mianowany ks. Marian Pałęga. W sierpniu 1949 r. zostaje ukończona plebania, do której przenosi się z mieszkania prywatnego, pierwszy proboszcz i otwiera kancelarię parafialną.Ks. M. Pałęga postawił sobie ambitne zadanie; budowę kościoła tego z kamienia i betonu i tego ludzkiego - wspólnoty parafialnej, której wiara ma konkretne życiowe kształty. Obydwa zadania nieproste i trudno ocenić, które trudniejsze w realizacji. Co jest ważniejsze: szybka budowa kościoła, czy prowadzenie wiernych do postawy prawdziwie chrześcijańskiej, dostrzeganie wszystkich problemów w parafii i reagowanie na nie? Przed takimi pytaniami stanął ks. proboszcz przed rozpoczęciem pracy w Michałowicach. Zrozumiał, że jeżeli zmobilizuje ludzi do pracy, do wspólnej budowy, to wygra także bitwę o zintegrowanie parafian. Tak się tez stało. Gdy w 1956 r. zostało wydane przez władze wojewódzkie pozwolenie na budowę kościoła, cała parafia w czynie społecznym zakasała rękawy do pracy przy budowie świątyni. Rąk do pracy nie brakowało. Ks. Proboszcz prawie w każdą niedzielę gromadził wokół siebie w kancelarii parafialnej Komitet Budowy Kościoła i układał plan pracy społecznej.Wysokiego wzrostu, pełen energii i skupienia, budził swoją działalnością zainteresowanie w każdym środowisku. Jako organizator parafii i budowy kościoła, musiał przezwyciężać wiele trudności administracyjnych i gospodarczych.Praca duszpastersko-katechetyczna to pierwszy ważny odcinek w życiu ks. Mariana Pałęgi. Umiłował młodzież i oddał się jej całym sercem. Prowadził katechizację w Michałowicach i jeździł też furmankami do szkoły w Woli Zachariaszowskiej. Na wszystko ksiądz znajdował czas. Do kościoła w Michałowicach chętnie przychodzili mieszkańcy Woli Zachariaszowskiej, Górnej Wsi, części Masłomiącej i Młodziejowic. Ksiądz proboszcz był bardzo ceniony i lubiany. Wszędzie pozyskiwał sobie ludzi. Organizował w parafii różne uroczystości rocznicowe, w których brała udział cała parafia z okolicą. Zaproszeni goście składali ofiary - cegiełki na budowę kościoła. W uznaniu zasług poniesionych dla Kościoła, administrator apostolski archidiecezji krakowskiej Ks. abpa Eugeniusz Baziak mianował ks. Mariana Pałęgę kanonikiem w roku 1959. Uwieńczeniem jego wytrwałej pracy było poświęcenie kościoła, którego dokonał J. E. Ks. biskup Karol Wojtyła /obecny papież Jan Paweł II/ w dniu 8 września 1963 r. W roku 1960 zaczyna chorować na cukrzycę. Z roku na rok upada na zdrowiu. Z powodu choroby prosi w Kurii Metropolitalnej w Krakowie o zwolnienie go z obowiązków proboszcza i mianowanie na to stanowisko innego księdza. J.E. Ks. Kard. Karol Wojtyła przychyla się do prośby ks. kanonika M. Pałęgi i w czerwcu 1976 r. przekazuje parafię Michałowice księdzu Alojzemu Strączkowi. W 1978 r. ks. kanonik M. Pałęga opuszcza plebanię i zamieszkuje w Wieliczce. Choroba wzmaga się i powstaje wiele innych dolegliwości. Leczenie nie daje poprawy. Wszystkie cierpienia znosił w milczeniu, a cierpiał bardzo, poddając się woli Bożej. W listopadzie 1980 r. zostaje odwieziony do szpitala im. Narutowicza w Krakowie. Cierpienia wzmagały się coraz większe. Zmarł w szpitalu 19 grudnia 1980 r. Zasłużonego kapłana odwołał Pan do siebie, po długiej i ciężkiej chorobie w 62 roku życia i 37 kapłaństwa. Odszedł kapłan, który posiadał bardzo bogaty życiorys zapisany na zawsze w sercach tych, którzy go znali, z nim się zetknęli, którego całe życie kapłańskie było związane z parafią i budową kościoła w Michałowicach. Śp. ks. Marian Pałęga z wielkim zapałem i poświęceniem pracował przy organizowaniu parafii i budowie kościoła. Wszędzie zabiegał: u władz kościelnych i państwowych, aby kościół w Michałowicach powstał i był coraz piękniejszy. Poświęcał się szczególnie dla młodzieży, którą zyskiwał sobie swym ujmującym podejściem i humorem.W dniu 22 grudnia w godzinach popołudniowych licznie zgromadzili się parafianie z księdzem proboszczem A. Strączkiem, z licznym gronem księży z innych parafii dekanatu i Krakowa, w miejscu przy skrzyżowaniu szosy do Więcławic w Michałowicach, oczekując na przyjazd karawanu z doczesnymi szczątkami swojego pierwszego proboszcza śp. ks. kanonika Mariana Pałęgi. Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej przejęli trumnę śp. zmarłego i przenieśli do kościoła. Konduktowi pogrzebowemu towarzyszyła miejscowa orkiestra "Echo" oraz orkiestra z par. Więcławice. W dniu 23 grudnia o godz. 10.00 rozpoczęły się w kościele w Michałowicach uroczystości pogrzebowe, w których wzięła udział cała parafia, dużo wiernych z okolicy oraz liczni księża i przyjaciele zmarłego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył J.E. ks. biskup Julian Groblicki, który w homilii w gorących słowach omówił życie i działalność zmarłego ks. kanonika M. Pałęgi, jego oddanie Kościołowi, wzorową pracę pasterską i jego wielkie zaangażowanie społeczne przy budowie nowego kościoła. Poprzez tę bogatą działalność stał się znany nie tylko w Michałowicach, ale w całym Kościele Krakowskim. Ks. biskup pożegnał ks. Mariana w imieniu współkapłanów i wiernych, a także podziękował mu za jego wierną służbę Kościołowi Krakowskiemu. Trumnę ze szczątkami śp. ks. Mariana Pałęgi złożono w grobie przy kościele. Mogiłę pokryły wieńce i kwiaty. W duchu chrześcijańskiej nauki ufamy, że Pan da mu udział w wiecznej radości.
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net