absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest wtorek, 9. sierpnia 2022.

Absolwenci-Gawrychowski Jacek

absolwentImię i Nazwisko: Gawrychowski Jacek
Mail: Nie określono
Rok matury: 1972
Klasa: a
Wychowawca: Barbara Barańska
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Zdał egzamin dojrzałości 26 maja 1972 r.

Jacek GAWRYCHOWSKI (ur. 1954).

Lekarz chirurg, chirurgia klatki piersiowej, prof. dr hab. n. med., kier. Kat. i Oddz. Klin. Chirurgii Ogólnej, Wydz. Lekarski w Zabrzu. Ur. 10 IV 1954 w Bydgoszczy, w rodzinie Stanisława (lekarz) i Jadwigi z d. Tanek (prawnik). W Częstochowie ukończył Szkołę Podstawową (1968) i Liceum Ogólnokształcące im R. Traugutta (1972). Następnie studiował w ŚAM, uzyskując tytuł i dyplom lekarza 16 VIII 1978. W l. 1985-1993 szkolił się w Klin. Kardiotorakochirurgii Uniw. M. Lutra w Halle (kier. prof. Heinz Neef), w William Harvey Klinik w Bad Nauheim (kier. prof. Wolfgang Hach) oraz na Oddz. Chirurgii Ogólnej w Sondenborg Sygehus (Dania). Jest specj. I (1981) i II (1986) st. z zakresu chirurgii ogólnej oraz specj. II st. (1997) z chirurgii klatki piersiowej. St. naukowy dra n. med. uzyskał 10 XII 1987 w ŚAM, uchwałą Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu, na podstawie dysertacji Odległe wyniki operacyjnego leczenia chorych z guzami i torbielami śródpiersia, wykonanej pod kier. prof. Kazimierza Czyżewskiego. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa Zaawansowanie i właściwości biologiczne niedrobnokomórkowych raków płuca a ocena odległych wyników operacyjnego leczenia chorych (recenzenci: prof. prof. Jan Skokowski, Franciszek Furmanik, Włodzimierz Olszewski i Bogusław Maciejewski), były podstawą przeprowadzonego w ŚAM 11 X 2001 kolokwium habilitacyjnego. Decyzję Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu o nadaniu G. st. naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny - chirurgii klatki piersiowej, CK zatwierdziła 17 XI 2001. Tytuł naukowy prof. uzyskał 25 IX 2009. Od 1978 r. był zatrudniony w Kat. i Klin. Chirurgii Klatki Piersiowej ŚAM w Zabrzu: asystent stażysta, asystent (1979), st. asystent (1980) i od 1988 r. na stanowisku adiunkta. Z dn. 1 X 2005 został mianowany kier. Kat. i Oddz. Klin. Chirurgii Ogólnej ŚAM w Zabrzu. Jest zatrudniony również w Woj. Poradni Torakochirurgicznej w Katowicach. W ŚAM od 2002 r. jest czł. senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami dot. chirurgii klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób onkologicznych. Swoje zainteresowania badawcze ukierunkował zwłaszcza na aspekty chirurgii guzów śródpiersia i próby poszukiwań w tej grupie nowotworów czynników prognostycznych. W ramach prac nad grasiczakami śródpiersia współpracuje z Zakł. Patologii Nowotworów Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie. W wyniku tej współpracy przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce badania grasiczaków śródpiersia przy użyciu cytofluorometru przepływowego. Pozwoliły one na wskazanie aneuploidii (nieprawidłowa zawartość DNA w komórkach) jako na niekorzystny czynnik rokowniczy w aspekcie odległych wyników leczenia chorych z tymi nowotworami. Wyniki badań dot. aktywności proliferacyjnej komórek nowotworowych oraz stopnia złośliwości histologicznej niedrobnokomórkowych raków płuc stanowią przyczynek do uzupełnienia, opartej wyłącznie na anatomicznych podstawach, klasyfikacji zaawansowania raka płuca TNM. Uzyskane wyniki pozwalają na optymalizację selekcji chorych do terapii chirurgicznej lub innej, a tym samym ograniczają rozbieżności pomiędzy oczekiwanym a rzeczywistym przebiegiem klinicznym i rokowaniem w grupie leczonych operacyjnie. Problematyka badawcza G. dotyczy też przewlekłej niewydolności żylnej. Pisze również prace z zakresu historii medycyny. Jest autorem 30 artykułów zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 7 w pamiętnikach zjazdowych oraz 47 komunikatów zjazdowych. Do najważniejszych publikacji zalicza: J. Gawrychowski, B. Lazar-Czyżewski, Rakowiaki oskrzelowopłucne, Pneumonol. Alerg. Pol. 1993, 61, 1-2, 90-94; K. Czyżewska, J. Gawrychowski, A. Hordyński, M. Rokicki, B. Starosolski, Cz. Kilka, J. Harasim, Odległe wyniki leczenia guzów i torbieli śródpiersia, Pol. Przegl. Chir. 1991, 63, 11, 993-999; J. Gawrychowski, M. Filipowski, Wybór sposobu leczenia chorych z tzw. samoistną odmą opłucnej w świetle aktualnych poglądów, Pneumonol. Alerg. Pol. 1994, 62, 5-6, 317-322; J. Gawrychowski, K. Czyżewski, W. Rokicki, J. Harasim, Cz. Kilka, Bezpośrednie i odległe wyniki operacyjnego leczenia chorych z pierwotnymi guzami zarodkowymi śródpiersia, Pneumonol. Alerg. Pol. 1998, 66, 5-6, 304-311; J. Gawrychowski, M. Rokicki, A. Gabriel, B. Lackowska, D. Czyżewski, Thymoma - the usefulness of some prognostic factors for diagnosis and surgical treatment, Eur. J. Surg. Oncol. 2000, 26, 3, 203-208. Prowadzi ćwiczenia i prelekcje z zakresu chirurgii i medycyny katastrof ze studentami IV, V i VI r. medycyny oraz III i IV r. stomatologii. W l. 1989-1999 pełnił obowiązki kier. ćwiczeń, brał udział w szkoleniu podyplomowym lekarzy. W macierzystej klinice prowadzi szkolenia ordynatorów oddziałów chirurgii ogólnej i ortopedyczno-urazowej. Pod kier. G. jedna osoba uzyskała I st. specj. z chirurgii ogólnej. Czł. Pol. Tow. Lekarskiego, Tow. Chirurgów Polskich (czł. Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń), European Society of Thoracic Surgeons, Pol. Tow. Flebologicznego (czł. współzałożyciel), Niemieckiego Tow. Flebologicznego, Pol. Tow. Kardio-Torakochirurgów. Laureat trzech nagród Rektora ŚAM - dwóch za pracę dydaktyczną (II i III st.) oraz jednej nagrody naukowej (II st.). Żona Iwona jest artystą grafikiem, ma córkę Agatę. Zainteresowania pozazawodowe - malarstwo polskie, taniec towarzyski, narty, pływanie.Bibliografia: Fot. w zbiorach CDDMiF; - Ankieta.

Autor biogramu: Paweł BOJKO

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2010-09-29 15:31

Ze strony Centrum Dokumentacji Dziejów Medycyny i Farmacji Górnego Śląska:

Jacek GAWRYCHOWSKI (ur. 1954).
Lekarz chirurg, chirurgia klatki piersiowej, prof. dr hab. n. med., kier. Kat. i Oddz. Klin. Chirurgii Ogólnej, Wydz. Lekarski w Zabrzu. Ur. 10 IV 1954 w Bydgoszczy, w rodzinie Stanisława (lekarz) i Jadwigi z d. Tanek (prawnik). W Częstochowie ukończył Szkołę Podstawową (1968) i Liceum Ogólnokształcące im R. Traugutta (1972). Następnie studiował w ŚAM, uzyskując tytuł i dyplom lekarza 16 VIII 1978. W l. 1985-1993 szkolił się w Klin. Kardiotorakochirurgii Uniw. M. Lutra w Halle (kier. prof. Heinz Neef), w William Harvey Klinik w Bad Nauheim (kier. prof. Wolfgang Hach) oraz na Oddz. Chirurgii Ogólnej w Sondenborg Sygehus (Dania). Jest specj. I (1981) i II (1986) st. z zakresu chirurgii ogólnej oraz specj. II st. (1997) z chirurgii klatki piersiowej. St. naukowy dra n. med. uzyskał 10 XII 1987 w ŚAM, uchwałą Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu, na podstawie dysertacji Odległe wyniki operacyjnego leczenia chorych z guzami i torbielami śródpiersia, wykonanej pod kier. prof. Kazimierza Czyżewskiego. Przedstawiony dorobek naukowy oraz rozprawa Zaawansowanie i właściwości biologiczne niedrobnokomórkowych raków płuca a ocena odległych wyników operacyjnego leczenia chorych (recenzenci: prof. prof. Jan Skokowski, Franciszek Furmanik, Włodzimierz Olszewski i Bogusław Maciejewski), były podstawą przeprowadzonego w ŚAM 11 X 2001 kolokwium habilitacyjnego. Decyzję Rady Wydz. Lekarskiego w Zabrzu o nadaniu G. st. naukowego dra hab. n. med. w zakresie medycyny - chirurgii klatki piersiowej, CK zatwierdziła 17 XI 2001. Tytuł naukowy prof. uzyskał 25 IX 2009. Od 1978 r. był zatrudniony w Kat. i Klin. Chirurgii Klatki Piersiowej ŚAM w Zabrzu: asystent stażysta, asystent (1979), st. asystent (1980) i od 1988 r. na stanowisku adiunkta. Z dn. 1 X 2005 został mianowany kier. Kat. i Oddz. Klin. Chirurgii Ogólnej ŚAM w Zabrzu. Jest zatrudniony również w Woj. Poradni Torakochirurgicznej w Katowicach. W ŚAM od 2002 r. jest czł. senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami dot. chirurgii klatki piersiowej, ze szczególnym uwzględnieniem chorób onkologicznych. Swoje zainteresowania badawcze ukierunkował zwłaszcza na aspekty chirurgii guzów śródpiersia i próby poszukiwań w tej grupie nowotworów czynników prognostycznych. W ramach prac nad grasiczakami śródpiersia współpracuje z Zakł. Patologii Nowotworów Centrum Onkologii im. M. Curie-Skłodowskiej w Krakowie. W wyniku tej współpracy przeprowadzono po raz pierwszy w Polsce badania grasiczaków śródpiersia przy użyciu cytofluorometru przepływowego. Pozwoliły one na wskazanie aneuploidii (nieprawidłowa zawartość DNA w komórkach) jako na niekorzystny czynnik rokowniczy w aspekcie odległych wyników leczenia chorych z tymi nowotworami. Wyniki badań dot. aktywności proliferacyjnej komórek nowotworowych oraz stopnia złośliwości histologicznej niedrobnokomórkowych raków płuc stanowią przyczynek do uzupełnienia, opartej wyłącznie na anatomicznych podstawach, klasyfikacji zaawansowania raka płuca TNM. Uzyskane wyniki pozwalają na optymalizację selekcji chorych do terapii chirurgicznej lub innej, a tym samym ograniczają rozbieżności pomiędzy oczekiwanym a rzeczywistym przebiegiem klinicznym i rokowaniem w grupie leczonych operacyjnie. Problematyka badawcza G. dotyczy też przewlekłej niewydolności żylnej. Pisze również prace z zakresu historii medycyny. Jest autorem 30 artykułów zamieszczonych w czasopismach krajowych i zagranicznych, 7 w pamiętnikach zjazdowych oraz 47 komunikatów zjazdowych. Do najważniejszych publikacji zalicza: J. Gawrychowski, B. Lazar-Czyżewski, Rakowiaki oskrzelowopłucne, "Pneumonol. Alerg. Pol." 1993, 61, 1-2, 90-94; K. Czyżewska, J. Gawrychowski, A. Hordyński, M. Rokicki, B. Starosolski, Cz. Kilka, J. Harasim, Odległe wyniki leczenia guzów i torbieli śródpiersia, "Pol. Przegl. Chir." 1991, 63, 11, 993-999; J. Gawrychowski, M. Filipowski, Wybór sposobu leczenia chorych z tzw. samoistną odmą opłucnej w świetle aktualnych poglądów, "Pneumonol. Alerg. Pol." 1994, 62, 5-6, 317-322; J. Gawrychowski, K. Czyżewski, W. Rokicki, J. Harasim, Cz. Kilka, Bezpośrednie i odległe wyniki operacyjnego leczenia chorych z pierwotnymi guzami zarodkowymi śródpiersia, "Pneumonol. Alerg. Pol." 1998, 66, 5-6, 304-311; J. Gawrychowski, M. Rokicki, A. Gabriel, B. Lackowska, D. Czyżewski, Thymoma - the usefulness of some prognostic factors for diagnosis and surgical treatment, "Eur. J. Surg. Oncol." 2000, 26, 3, 203-208. Prowadzi ćwiczenia i prelekcje z zakresu chirurgii i medycyny katastrof ze studentami IV, V i VI r. medycyny oraz III i IV r. stomatologii. W l. 1989-1999 pełnił obowiązki kier. ćwiczeń, brał udział w szkoleniu podyplomowym lekarzy. W macierzystej klinice prowadzi szkolenia ordynatorów oddziałów chirurgii ogólnej i ortopedyczno-urazowej. Pod kier. G. jedna osoba uzyskała I st. specj. z chirurgii ogólnej. Czł. Pol. Tow. Lekarskiego, Tow. Chirurgów Polskich (czł. Sekcji Chirurgii Klatki Piersiowej Serca i Naczyń), European Society of Thoracic Surgeons, Pol. Tow. Flebologicznego (czł. współzałożyciel), Niemieckiego Tow. Flebologicznego, Pol. Tow. Kardio-Torakochirurgów. Laureat trzech nagród Rektora ŚAM - dwóch za pracę dydaktyczną (II i III st.) oraz jednej nagrody naukowej (II st.). Żona Iwona jest artystą grafikiem, ma córkę Agatę. Zainteresowania pozazawodowe - malarstwo polskie, taniec towarzyski, narty, pływanie.

Bibliografia: Fot. w zbiorach CDDMiF; - Ankieta.
Autor biogramu: Paweł BOJKO
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net