absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 10. sierpnia 2022.

Absolwenci-Otwinowski Henryk

absolwentImię i Nazwisko: Otwinowski Henryk

Mail: Nie określono
Rok matury: 1975
Klasa: c
Wychowawca: Aleksandra Siedlecka
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Ukryte
Świadectwo dojrzałości otrzymał 4 czerwca 1975 roku.Urodził się l6 marca 1956 roku w Gliwicach. Szkołę średnią - II Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Częstochowie ukończył w 1975 roku. Studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej ukończył w marcu 1980 roku, otrzymując dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności systemy, maszyny i urządzenia energetyczne.

16 czerwca 1980 roku podjął pracę w Instytucie Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej jako nauczyciel akademicki. Pracę doktorską pt.:„Wpływ niektórych liczb kryterialnych na przepływ mieszaniny aerodyspersyjnej” obronił na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki Wrocławskiej w 1987 roku i otrzymał stopień doktora nauk technicznych. W 2004 roku na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. H. Otwinowskiego, dotyczące rozprawy pt.: „Entropia informacyjna w modelowaniu procesu rozdrabniania”. Decyzję Rady Wydziału o nadaniu mu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych zatwierdziła Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów pismem z dnia 20 grudnia 2004 roku. W pracy habilitacyjnej szczególną uwagę poświęcił modelowaniu, którego podstawą jest bilans masowy populacji ziaren. Celem pracy była analiza teoretyczno-doświadczalna stochastycznego modelu rozdrabniania, opracowanie i szczegółowa analiza teoretyczna entropijnego modelu oraz identyfikacja eksperymentalna obydwu modeli rozdrabniania. Swe zainteresowania naukowe skupia na zagadnieniach przeróbki mechanicznej ciał stałych, w szczególności rozdrabniania strumieniowego i klasyfikacji przepływowej materiałów ziarnistych, a także termodynamiki, techniki cieplnej i ochrony środowiska w energetyce.

W trakcie swej dotychczasowej działalności dydaktycznej prowadził zajęcia dla studentów Wydziału Budowy Maszyn na kierunkach: mechanika i budowa maszyn oraz zarządzanie i inżynieria produkcji, na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Opublikowany dorobek naukowy obejmuje ogółem około 130 pozycji.

Od grudnia 1987 roku do końca czerwca 2005 roku dr hab. inż. H. Otwinowski był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Kotłów i Termodynamiki Instytutu Maszyn Cieplnych, który W 1996 roku przekształcił się w Katedrę Kotłów i Termodynamiki. Od lipca 2005 roku do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego Politechniki Częstochowskiej.

Od lipca 2000 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika Katedry, a od października 2007 roku jest jej kierownikiem. W 2008 roku został wybrany prodziekanem ds. studiów niestacjonarnych Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Od 1996 roku jest członkiem Komisji Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów PAN, Oddział w Katowicach. W latach 1980-1998 był członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej. W latach 2000-2007 otrzymał 4 nagrody rektora, a w 2006 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.Źródło: Janusz Kołodziejski-TRAUGUCIACY Bardowie Tradycji

Dodaj dane tego absolwenta

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net