absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 10. grudnia 2022.

Absolwenci-Gałkowski Tadeusz

absolwentImię i Nazwisko: Gałkowski Tadeusz

Mail: Nie określono
Rok matury: 1952
Klasa: a
Wychowawca: Maria Gollenhoferowa
Data urodzenia: Ukryte
Miejsce urodzenia: Ukryte
Miejsce zamieszkania: Ukryte
Aktualny adres: Nie określono
Profesor medycyny
prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Data urodzenia: 1936-04-06
Stanowisko: profesor
Jednostka: Katedra Psychologii Wychowawczej
E-mail: gal@engram.psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 216
Dyżury: wtorek 12-14, środa 8,3o-10,15
Kariera naukowa
magisterium 1957, Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, KUL
doktorat 1969, Wydział Filozoficzno-Historyczny, UJ
habilitacja 1974, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej
profesura 1983, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej

PRACA NAUKOWA

Zainteresowania naukowe
1. psychologiczne podstawy komunikacji z głuchymi (z uwzględnieniem psychoakustyki, neuropsychologii oraz psycholingwistyki rozwojowej); 2. autyzm jako rozległe zaburzenie rozwojowe. W obu dziedzinach psychologia zrobiła dotąd więcej złego niż dobrego.
Podstawowe publikacje
Gałkowski, T. (1972 i 1979). Dzieci specjalnej troski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Gałkowski, T. (1973). Rehabilitacja dzieci głuchych w wieku przedszkolnym. Warszawa: ATK.
Gałkowski, T., Kaiser-Grodecka, I., Smoleńska, J. (1976,1978,1989). Psychologia dziecka głuchego. Warszawa: PWN.
Gałkowski, T. (1977). Rozwijanie zdolności dziecka. Lublin, UMCS.
Gałkowski, T. (1994). Developpement et eduction des enfants sourds et malentendants. Paris.
Projekty badawcze
Badania nad komunikacją dzieci głuchych (projekt badawczy krajowy i realizowany wspólnie z ośrodkami francuskimi i brytyjskimi); Badania nad przetwarzaniem informacji słuchowych u dzieci autystycznych (projekt krajowy).
Aktywność międzynarodowa
BIAP - International Bureau dAudiophonologie - członkostwo; REC-WFMH - Regional European Council of World Federation for Mental Health - członkostwo.
Współpraca międzynarodowa
Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) - Francja; Ośrodek Badań Głuchych - Wielka Brytania.
DYDAKTYKA
Nauczane przedmiotowe
Psychologiczna opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi; Psychologiczne podstawy rehabilitacji dzieci z rozległymi dysfunkcjami rozwojowymi; Problemy komunikacji z osobami głuchymi.
Opieka nad pracami magisterskimi i doktorskim
Ponad 300 magistrów, 32 doktorów.
Opieka merytoryczna nad studentami
Studenci mogliby ze mną współpracować w realizacji projektów badawczych w ww. dziedzinach.
Oczekiwania wobec studentów
Wiele czasu i sił zabiera mi działalność społeczno-organizacyjna w dwóch stowarzyszeniach, które powołałem do życia, wydawanych przez nich czasopism, których jestem redaktorem naczelnym: 1. Polski Komitet Audiofonologii, 2. Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Od studentów wymagam znajomości angielskiego lub francuskiego
Kursy prowadzone w roku akademickim 2006/2007
88 Praca roczna
99 Praca roczna
462 Seminarium magisterskie
Wolne miejsca na prace roczne i magisterskie (rok akademicki 2006/2007)
Prace roczne :
dzienne
wieczorowe
Prace magisterskie :
dzienne
wieczorowe
INNE INFORMACJE
Nagrody
Nie lubię nagród i uważam, że wprowadzają wiele zamieszania będąc przyznawane tak często i w takiej formie jak to się u nas odbywa (gdy otrzymujące je osoby uczestniczą w ich przyznawaniu). Są żywym przykładem niedojrzałości społecznej tak powszechnej w naszym kraju.
Pełnione ważne funkcje
Byłem prodziekanem ds organizacyjnych, członkiem Komisji Rekrutacyjnej, Komisji ds Nagród, jestem członkiem Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej ds Stopni i Tytułu Naukowego.
Funkcje w ciałach wydawniczych
Uczestnictwo w komitetach redakcyjnych 7 czasopism krajowych (Postępy Rehabilitacji, Problemy Rehabilitacji Społecznej i Zawodowej, Logopedia, Audiofonologia, Czasopismo Psychologiczne, Dziecko Autystyczne, Forum Psychologiczne, Comportement Humain, Excerpta Medica - Rehabilitation, Autism Research Review International).
Hobby i zainteresowania pozanaukowe
Aktywność sadownicza w ramach działki na Podlasiu; Literatura piękna, teatr, muzyka Chopina; Jogging, tenis; Wiele czasu poświęciłem tłumaczeniom książek mych zagranicznych współpracowników na język polski, uznając priorytet udostępnienia ich osiągnięć u nas.
Po ukończeniu nauki w szkole ogólnokształcącej stopnia licealnego zdał egzamin dojrzałości.
Świadectwo otrzymał 29 maja 1952 r.

Dodaj dane tego absolwenta

j.pawlikowski Dodano: 2022-09-14 20:41

Zm. 29 lipca 2020
Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net