absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 24. lutego 2024.

VI KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO- WYBORCZA 29.04.1980r. , dodał: Aleksander Cieślak

29.04.1980r. odbyła się Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza. Zakończyła ona kadencję 1979/1980. Do wzięcia udziału w Konferencji zobowiązani byli członkowie Komendy Szczepu, drużynowi ustępującej kadencji, kierownicy klubów, wszyscy instruktorzy, profesorowie i instruktorzy młodzieżowi, druhny i druhowie proponowani do nowej kadencji, delegaci drużyn kasowych. Otwarcia Konferencji dokonała Komendantka Szczepu dh. Maria Adamus. Przewodniczącym obraz został dh. Jacek Chrapiński. Na wstępie przedstawił on porządek Konferencji. Wprowadzono poczet sztandarowy, zebrani odśpiewali hymn harcerski. Obrazy oficjalnie rozpoczęte.
Pierwszym punktem obrad było złożenie zobowiązania instruktorskiego przez druhów:
dh. Stachurę Bożenę dh. Cierpiał Alicję
dh. Patro Marka dh. Nowak Bożenę
dh. Mizerę Jacka dh. Sołtysik Iwonę
dh. Szymczak Dorotę dh. Kaczmarzyk Małgorzatę
dh. Popczyk Katarzynę dh. Kipigrocha Jacka
dh. Kubika Andrzeja dh. Barańskiego Krzysztofa
dh. Nowińskiego Sławomira dh. Mizerę Jarosława
dh. Oganiacz Renatę dh. Kubskiego Marcina
dh. Jagodzińskiego Tadeusza dh. Rygał Urszulę
dh. Tazbira Jarosława dh. Skrzyszowską Małgorzatę
dh. Lichańską Idę dh. Szwarlika Jacka
dh. Hoffmana Szymona
Na wniosek Komendy Szczepu, Komenda Hufca przyznała stopień organizatora:
dh. Rozpondek Magdalenie
dh. Filipek Danucie dh. Kozłowskiej Halinie
dh. Mizerze Jarosławowi dh. Sołtysik Iwonie
dh. Barańskiemu Krzysztofowi dh. Kaczmarzyk Małgorzacie
Stopień przewodnika przyznano: dh. Chrapońskiemu Jackowi
dh. Adamusowi Jarosławowi
Stopień podharcmistrza przyznano: dh. Przygodzkiej Jolancie
dh. Nadrowskiemu Tadeuszowi
Powołano komisje: skrutacyjną- przewodnicząca dh. J. Przygodzka
wniosków- przewodnicząca dh. I. Lichańska
mandatową- przewodnicząca dh. M. Kaczmarzyk
Sprawozdanie z pracy Szczepu w mijającej kadencji przedstawił z-ca komendanta dh. Jarosław Adamus. Wskazał na szczególnie ważne problemy, z jakimi można spotkać się w pracy poszczególnych klubów i drużyn. Działalność tych pierwszych, jakkolwiek lepsza niż kiedyś, pozostawia jeszcze bardzo wiele do życzenia. Praca klubów opiera się w zasadzie na pracy kierowników klubów, a nie na pracy poszczególnych członków. Podobnie dzieje się w drużynach klasowych, gdzie nie wszyscy harcerze zainteresowani są pracą drużyny i Szczepu.
Spośród drużyn klasowych swą działalnością wyróżnia się drużyna klasy III c. Drużynowy dh. J. Mizera wprowadził ciekawe formy pracy. Ta drużyna uznana została za najlepszą w Szczepie.
Stan ksiąg rachunkowych przedstawiła dh. Maria Bojanek przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Dh. Bojanek oceniła pracę dh. Jolanty Przygodzkiej- skarbniczki Szczepu- jako bardzo dobrą, udzielając tym samym dh. Przygodzkiej absolutorium.
Przewodnicząca komisji mandatowej poinformowała zebranych o tym, że przeprowadzone głosowanie będzie prawomocne, ponieważ spośród 119 osób zobowiązanych do uczestnictwa w Konferencji, na sali obrad znajdowały się 104 osoby.
Po wystąpieniu przewodniczących komisji kolejno zabrali głos:
dh. J. Mizera- drużynowy drużyny kl. III c; zwrócił uwagę na propagandę w grupach. Propaganda może ułatwić często pracę, a przede wszystkim zainteresować nią harcerzy.
dh. T. Mężydło- drużynowy w klasie II b- „praca drużyny w dużym stopniu opiera się na pracy zastępów i właśnie na pracę w nich należy położyć szczególny nacisk Dla uaktywnienia pracy zastępów konieczne jest rozliczanie ich z powierzonych zadań.
dh. K. Popczyk- wystąpiła w zastępstwie drużynowej kl. II e- Danuty Filipek. Zapoznała zebranych z pracą swojej drużyny, Jednym z osiągnięć drużyny było otoczenie opieką młodszej grupy dzieci z domu dziecka przy ulicy Staszica. Drużyna kl. II e przeprowadziła ogólnoszkolną zbiórkę zabawek, ubrań dla tych właśnie dzieci.
dh. A. Zagził- drużynowa kl. I b. Wskazała na profil działania drużyny. Jej członkowie- pierwszoklasiści przechodzili początkowo proces aklimatyzacji w nowym środowisku. Praca drużyny polegała przede wszystkim, na podniesieniu ogólnego poziomu wiedzy harcerskiej.
dh. M. Skrzyszowska- wystąpiła w zastępstwie drużynowej kl. IV c U. Rygał. Drużyna kl. IV c brała udział w przeprowadzaniu powszechnego spisu narodowego. Intensywność pracy drużyny była mniejsza niż przed rokiem. Powodem tego było przygotowywanie się członków drużyny do matury i egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie.
dh. M. Knaś- drużynowy kl. I a. Drużyna kl. I a, podobnie jak drużyna I b, przechodziła okres adaptacji do nowych warunków. Praca tej drużyny koncentrowała się na poprawie organizacji pracy drużyny.
Po przedstawieniu sprawozdań z pracy drużyn głos zabrał przedstawiciel Komendy Hufca dh. Mieczysław Dobrowolski. Poinformował on zebranych o dużym osiągnięciu naszego Szczepu, którego praca wysoko oceniana przez Komendę Hufca. Nasz Szczep uznano za najlepiej pracujący Szczep wśród Liceów Ogólnokształcących. Na taką ocenę zasłużyliśmy sobie m. in. Dobrze przeprowadzonymi akcjami (np. zbiórką makulatury). Dobrze wypadł nasz Szczep na imprezach o charakterze polityczny, w których brał udział. Druh Dobrowolski wskazał na potrzebę uaktywnienia harcerzy i instruktorów. Można to osiągnąć wprowadzając nowe, ciekawe formy pracy, rozliczając rady drużyn z działalności. Swoje wystąpienie dh. Dobrowolski zakończył udzielenie absolutorium ustępującej Radzie Szczepu.
Następnie głos zabrał przewodniczący obrad dh. J. Chrapoński. Przedstawił on porządek wyborów; zapoznał zebranych z kandydaturami do nowej Komendy Szczepu. Z sali padła dodatkowa kandydatura. Dh. S. Strzelczyk zaproponował kandydaturę dh. Iwony Sołtysik.
Odbyło się głosowanie. Każdy z głosujących otrzymał kartkę z nazwiskami kandydujących. Można było skreślić jedną osobę.
Po przeliczeniu głosów, ogłoszono wyniki wyborów. Do nowej Komendy Szczepu weszli:
dh. M. Adamus dh. E. Janeczek
dh. J. Adamus dh. M. Kaczmarzyk
dh. J. Chrapoński dh. A. Kubik
dh. M. Bojanek dh. J. Mizera
dh. K. Barański dh. P. Lechowski
dh. E. Chruściel dh. M. Olczyk
dh. A. Dziębek dh. M. Rozpondek
dh. T. Jagodziński dh. A. Rygalski
Nowowybrana Komenda Szczepu udała się do harcerówki w celu ukonstytuowania się. Ponownie powołani zostali na stanowisko:
Komendanta Szczepu- dh. Maria Adamus
Z-ca Komendanta d/s drużyn- dh. Jarosław Adamus
Z-ca Komendanta d/s klubów- dh. Jarosław Mizera
Przewodniczący MKJ- dh. Jacek Chrapoński
Sekretarz- dh. Anna Dziębek
Skarbnik- dh. Ewa Janeczek
kierownik HSI- DH. Maria Bojanek
kierownik klubu literackiego- dh. Magdalena Rozpondek
kierownik klubu plastycznego- dh. Andrzej Rygalski
kierownik klubu sportowego- dh. Tadeusz Jagodziński
kierownik klubu turystycznego- dh. Mirosław Olczyk
kierownik klubu wiedzy społ.- politycznej- dh. Paweł Lechowski
kierownik MAN-u- dh. Andrzej Kublik
kierownik HDW- dh. Dariusz Szymonik
gospodarz harcówki- dh. Iwona Sołtysik
kronikarz- dh. Małgorzata Kaczmarzyk
rzecznik- dh. Elżbieta Chruściel
W międzyczasie na sali obrad Magdalena Ziora zaprezentowała wiersze.
Pani profesor B. Barańska- I sekretarz POP zabrała głos, życząc dobrych wyników w pracy harcerskiej.
Harcerzom, którzy uczestniczyli w kursie Młodzieżowych Organizatorów Turystyki wręczono legitymacje.
Obrady zamknęła Komendantka Szczepu dh. Maria Adamus.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net