absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 24. lutego 2024.

Herman Mieczysław, dodał: Cieślak A., Sętowski J., Wójcicki J.,

Nauczyciel, działacz niepodległościowy, dyrektor liceum. Ur.8.X.1911 w Starzyznach, pow. Włoszczowski, był synem Ludwika, robotnika folwarcznego, działacza PPS, który w 1914 został wywieziony w głąb Rosji i zaginął; matką była Teofila z Bednarskich.
Herman w 1927 ukończył szkołę powszechną, a egzamin dojrzałości uzyskał 21 czerwca 1934 roku i następnie otrzymał dyplom z Seminarium Nauczycielskiego w Częstochowie
Po odbyciu bezpłatnej praktyki w szkołach powszechnych Nr 10, 15, 22 w Częstochowie, od 1936 pracował jako nauczyciel w szkole w Kroczycach .
2 października 1937 roku ożenił się z Kazimierą z domu Krawczyk. Żona jego pracowała jako nauczycielka etatowa w szkole powszechnej. Z ich związku przyszło na świat dwoje dzieci : 27.10.1938 roku Ewa Ludwika i 25.04.1942 roku Marek Mieczysław.
14 kwietnia 1938 roku złożył egzamin praktyczny dla nauczycieli szkół powszechnych przed Państwowa Komisją Egzaminacyjną w Częstochowie.
W roku 1939 brał udział w kampanii wojennej, następnie powrócił do pracy w szkole. W czasie okupacji na tajnych kompletach uczył się języka polskiego, geografii, historii. W 1940 został członkiem ZWZ. Aresztowany w skutek denuncjacji 11 XI (lub 10 XI) 1941, więziony był na Zawodziu w Częstochowie. Po trzech miesiącach śledztwa, w marcu 1942 został przewieziony do więzienia w Kielcach, skąd krotko potem wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. We wrześniu tego roku przewieziono go do obozu w Dachu; tam poddawany był pseudonaukowym eksperymentom. Po uwolnieniu z obozu w czerwcu 1945 przez Jugosławię, Austrię i Czechosłowację powrócił do Polski. Brał udział w reaktywowaniu Spółdzielni „Aniołów” w Częstochowie, później był członkiem jej zarządu.
Po wojnie zatrudniony od 21 czerwca 1945 roku do 15 października 1949 roku w Szkołę Powszechnej na Wyczerpach, następnie od 15 października 1949 roku w Szkole Podstawowej i Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie. Tutaj przepracował do 1 września 1950 roku po czym na własną prośbę przeniósł się do Państwowego Liceum im. R. Traugutta w Częstochowie W 1949 ukończył Państw. Wyższy Kurs Nauczycielski (z geografii i biologii) do czerwca r.n. pracował w IV Państw. Żeńskiej Szkole Ogólnokształcącej. Po jej likwidacji od września 1951 był nauczycielem, później dyrektorem liceum im. R. Traugutta. W1953 ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie. W 1953-1955 czynił intensywne starania w sprawie wybudowanie nowego gmachu liceum. W 1959 zrzekł się stanowiska dyrektora, lecz w szkole nadal pracował jako nauczyciel geografii. W latach 60. pracował jako instruktor w Ośrodku Metodycznym. H. należał do Pol. Tow. Geograficznego PTTK; był świetnym przewodnikiem. Jego wspomnienia zostały opublikowane w antologii „Krematoria i róże” (1971).
Zmarł w roku 1973. Pochowany został na cmentarzu Kule w Częstochowie.

J. Sętowski, A. Cieślak


Od 1 września 1951 do 30 sierpnia 1959 roku funkcje dyrektora szkoły pełnił prof. Mieczysław Herman, geograf z profesji. Młody, energiczny i obozowym życiem doświadczony, rozpoczął swą działalność od skoordynowania wysiłków swoich z wysiłkami całego grona nauczycielskiego. Uporządkował inwentarz szkolny, urządził nowoczesną pracownię geograficzną, zakupił wiele mebli nowych i urządzeń oraz zainstalował w szkole nowoczesną aparaturę radiową. Ulepszył także wojsko szkolne i zorganizował akcję dożywiania dzieci. W 1955 roku poparł plan założenia pisma szkolnego pt.: ,, Nasz świat”, którego opiekunem i kierownikiem był autor niniejszej pracy. Pismo wkrótce przekształciło się w organ między szkolny i zyskało sobie uznanie Władz Szkolnych. Dowodem pismo ówczesnego kierownika Wojewódzkiego Wydziału Oświaty, Ferdynanda Heroka w ślad za czym poszła nawet dotacja finansowa. Niestety po wydaniu czternastu numerów ,, Nasz świat” przestał wychodzić. W 1959 roku wyszedł ostatni numer.
Z kadencji dr Hemana odbyły się dwa zjazdy absolwentów i zorganizowano Koło Absolwentów, które ufundowało stypendium dla najlepszego maturzysty udającego się na studia. Stypendium wynosiło 500 zł miesięcznie.
Dyrektor Herman już w latach 1953-1955 rozpoczął poważne starania w sprawie wybudowania nowego gmachu szkolnego, który usunął by trudne warunki pracy wynikające z ciasnoty, niewłaściwych urządzeń sanitarnych i wędrowania z jednego gmachu do drugiego. Do akcji tej wciągnął Komitet Rodzicielski , który rozpoczął wstępne pertraktacje z Władzami Szkolnymi i Miejskimi. I chociaż nie doprowadził swego zamysłu do końca, jego zasługą jest to, że Lic. Traugutta otrzymało piękny gmach z jedną w Częstochowie krytą pływalnią.

Józef Wójcicki - komunikaty Naukowe str. 11 - 12

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net