absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest sobota, 24. lutego 2024.

Ponchała Krzysztof, dodał: Opracował,

Krzysztof Ponchała ( nauczyciel, dyrektor liceum ) – jest magistrem fizyki częstochowskiej WSP oraz absolwentem studiów podyplomowych z matematyki w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu oraz ewaluacji dydaktycznej w Akademii Polonijnej w Częstochowie. Ukończył również kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej w WOM w Częstochowie. Swoją pracę zawodową rozpoczął w1983 roku. Od 1985 do 2006 roku pracował w Zespole Szkół im. C. K. Norwida w Częstochowie jako nauczyciel fizyki. W latach dziewięćdziesiątych zajmował się tworzeniem autorskich programów z fizyki realizowanych w Z. Sz. im. C. K. Norwida. Programy te były nakierowane na pracę z uczniami szczególnie uzdolnionymi. Praca z tymi uczniami zaowocowała sukcesami w konkursach i olimpiadach z fizyki i astronomii. W latach 1998-2004 działał w Regionalnej Sekcji NSZZ Solidarność pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego a następnie przewodniczącego sekcji. W tym czasie współpracował z Jasnogórską Fundacją - Pro Patria - będąc przewodniczącym jej programu edukacyjnego. W ramach programu opracowano min. scenariusze lekcji wychowania patriotycznego na Jasnej Górze. W latach 1998 -2000 brał udział we wdrażaniu reformy edukacyjnej będąc edukatorem programu - Nowa Szkoła - oraz programu - Ocenianie w nowej szkole - organizowanego przez CODN w Warszawie. W ramach zespołu do spraw wdrażania reformy powołanego przez Kuratora Oświaty w Częstochowie współredagował materiały dotyczące wprowadzanej reformy oraz przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń w radach pedagogicznych dotyczących problemów reformy. Brał również udział w pracach zespołu konsultacyjnego poświęconego reformowaniu edukacji przy Wojewodzie Śląskim. Krzysztof Ponchała jest autorem publikacji w czasopismach naukowych i pedagogicznych. min.-prace poświęcone badaniom komety Halleya, poradnik matematyczny dla młodzieży, artykuły dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. Będąc dyrektorem Ośrodka Postępu i Informacji Pedagogicznej przez kilka lat koordynował konkurs języka angielskiego - FOX - w regionie częstochowskim, opolskim, łódzkim i krakowskim. Za swoje osiągnięcia zawodowe otrzymał nagrodę Kuratora Oświaty w Katowicach ( 2000 r. ), nagrodę II stopnia Ministra Edukacji Narodowej ( 2001 r. ) i nagrodę I stopnia Prezydenta Miasta Częstochowy ( 2003 r. ). W latach 2006-2012 pełnił funkcję dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. R. Traugutta w Częstochowie. W tym czasie uczniowie szkoły osiągnęli znaczące sukcesy. O efektach kształcenia świadczą wysokie wyniki egzaminu maturalnego oraz kontynuowanie przez absolwentów szkoły dalszej nauki na renomowanych uczelniach. W tym czasie szkoła weszła do rankingu najlepszych szkół w Polsce uzyskując w każdym roku poprawę swojego miejsca. Uczniowie mogli też rozwijać swoje talenty w wielu obszarach. Swoje możliwości intelektualne, sportowe i artystyczne uczniowie prezentowali odnosząc sukcesy w konkursach i olimpiadach, rozgrywkach sortowych oraz przeglądach artystycznych. Również w trakcie dwóch dużych imprez ,których inicjatorem był dyrektor szkoły –imprezy charytatywnej – Serce dla Traugutta oraz festynu – Traugutt dla Częstochow - młodzież miała okazję zaprezentować szerszej publiczności swoje osiągnięcia artystyczne. Wspomaganie rozwoju talentów młodzieży odbywało się w szkole również poprzez współpracę z instytucjami wspomagającymi szkołę. W tym czasie podpisano umowę o współpracy z: - Instytutem Fizyki AJD w zakresie współpracy z uczniami uzdolnionym w kierunku fizyki - Wyższą Szkołą Lingwistyczną –w zakresie realizacji programu własnego realizowanego w klasach z rozszerzeniem języka angielskiego - Wyższą Szkołą Biznesu w Nowym Sączu w zakresie nauczania e-learningowego - AJD i Politechniką Częstochowską w zakresie realizacji zajęć z matematyki i fizyki przygotowujących młodzież do egzaminu maturalnego. W latach 2011-2013 był realizowany w szkole dwuletni projekt z funduszy europejskich na kwotę 560.000zł. mający za zadanie wsparcie młodzieży szczególnie uzdolnionej .Inicjatorem stworzenia projektu, jednym ze współautorów i jego opiekunem ze strony szkoły był Krzysztof Ponchała. Pan Krzysztof Ponchała jest pomysłodawcą zawiązania Stowarzyszenia –Traugutt dla przyszłości - stowarzyszenia , które otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Celem działania stowarzyszenia jest szeroko pojęta promocja talentów i uzdolnień młodzieży. Krzysztof Ponchała jako dyrektor szkoły brał udział w tworzeniu właściwego klimatu wychowawczego szkoły. W czasie jego kadencji miały miejsce istotne dla szkoły uroczystości min. -nadanie szkole nowego sztandaru - ufundowanie tablic wmurowanych w budynek szkoły poświęconych pamięci wybitnym absolwentom szkoły -pisarzowi Władysławowi Terleckiemu oraz pilotowi –kpt .Mariuszowi Wodzickiemu - organizacja obchodów 90-lecia istnienia szkoły (z okazji jubileuszu wydano dwie znaczące monografie szkoły, świadczące o znaczących sukcesach jej absolwentów i wychowawców w ostatnim 90-leciu) - organizacja spotkań w szkole z wybitnymi absolwentami szkoły - Juliuszem Braunem, prof. Andrzejem Jasińskim; organizacja benefisu prof. Antoniego Rosikonia W szkole zorganizowano izbę pamięci oraz stałą wystawę poświęconą historii szkoły oraz zaaranżowano miejsca dla sztandaru szkoły. Z inicjatywy dyrektora szkoły Rada Miasta Częstochowy nadała przylegającej do szkoły ulicy – imię wybitnego ,przedwojennego dyrektora szkoły - Dominika Zbierskiego. Młodzież szkoły wraz z jej pedagogami objęła patronatem miejsca spoczynku na cmentarzach pedagogów szkoły oraz jej wybitnych absolwentów.( min. na wniosek dyrektora objęto patronatem grób Stanisława Perkowskiego-zaniedbamy grób na cmentarzu Kule przeznaczony do likwidacji. Krzysztof Ponchała był też inicjatorem akcji szycia przez uczniów szkoły flagi państwowej i jej rozprowadzania w święto 2 maja. Jako dyrektor szkoły podejmował szereg działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły oraz poprawę warunków nauczania w szkole. W czasie jego kadencji: -wdrożono z dniem 1 września 2007 system monitoringu wewnętrznego i częściowo monitoringu zewnętrznego. Dzięki jego zastosowaniu szkoła ma możliwości zapobieganiu kradzieżom ,aktom dewastacji i agresji młodzieży oraz daje skuteczną informację o zagrożeniu pożarowym. - zbudowano portiernię szkolną oraz zatrudniono w ramach reorganizacji portiera -przeszkolono pracowników szkoły w zakresie pierwszej pomocy medycznej oraz pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W grudniu 2011 roku szkoła kierowana przez dyr. Krzysztofa Ponchałę była poddana całościowej ewaluacji i uzyskała w niej w siedmiu obszarach wyniki bardzo wysokie oraz w sześciu obszarach wyniki wysokie.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net