absolwent.traugutt.net - Portal absolwentów gimnazjum i liceum im. R. Traugutta
Witamy, dzisiaj jest środa, 4. października 2023.

Jackowska Małgorzata, dodał: Opracował,

Małgorzata Jackowska (z domu Kulawiak) jest absolwentką II LO. Po maturze ukończyła studia na filologii romańskiej na Uniwersytecie Śląskim. W czasie studiów aktywnie uczestniczyła w pracach studenckiego teatru, który wielokrotnie brał udział w przeglądach teatralnych organizowanych przez Instytut Francuski. W roku 1982 w ramach wakacyjnego stażu naukowego uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie w Grenoble. Od 1983 roku pracuje w II LO jako nauczycielka łaciny i języka francuskiego. Wiele jej uczennic kontynuowało naukę na studiach filologicznych i zostało nauczycielkami czy to języka francuskiego, czy też łaciny. W roku akademickim 1990-91 pracowała jako wykładowca w częstochowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej prowadząc zajęcia z języka łacińskiego. Niestrudzona popularyzatorka kultury romańskiej organizowała w kolejnych latach całodzienne imprezy poświęcone kulturze krajów romańskich. Doceniając rolę kontaktu z autentycznymi użytkownikami języka i codziennym życiem w krajach frankofońskich w procesie nauczania języka francuskiego uczestniczyła w organizowaniu wymian młodzieżowych ze szkołami we Francji. Była również współautorką i organizatorką dwu projektów Socrates-Comenius realizowanych wspólnie ze szkołami we Francji i Hiszpanii. W latach dziewięćdziesiątych i na początku XXI wieku przewodniczyła pracom zespołu nauczycieli języków obcych. Przywiązana do tradycji II LO przez wiele lat pełniła funkcję opiekunki szkolnego pocztu sztandarowego. Od roku 2006 pełniła w II LO funkcję zastępcy dyrektora ds. wychowawczych. Jako przewodnicząca zespołu wychowawczego czuwała na wypełnianiem przez szkołę zadań wychowawczych, ale również koordynowała przebieg uroczystości szkolnych. Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniach do odchodów jubileuszu dziewięćdziesięciolecia szkoły Od 2012 roku pełni w szkole funkcję dyrektora. Konsekwentna i rzetelna realizacja koncepcji pracy szkoły spowodowała powrót II LO do czołówki częstochowskich liceów w rankingu rekrutacyjnym, a także skutkuje wysokim poziomem nauczania w placówce. Atmosfera panująca w szkole mobilizuje nauczycieli do zachęcania uczniów do stawania w szranki olimpiad przedmiotowych (2013/2014 - 16 osób w II etapach olimpiad, 1 finalistka; 2014/2015 – 17 osób w II etapach olimpiad, 1 finalistka). W latach 2014 i 2016 uczennica II LO została podwójną stypendystką Ministra Edukacji Narodowej. Corocznie kilku uczniów otrzymuje stypendia Prezydenta Miasta Częstochowy dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Szkoła pod kierownictwem dyrektor Jackowskiej prowadzi w ramach działalności dydaktycznej współpracę z częstochowskimi uczelniami, korzystając z uczelnianych pracowni i organizując praktyki pedagogiczne dla studentów. Szkoła współpracuje również z Kuratorium Oświaty w organizowaniu Konkursu Przedmiotowego z Języka Francuskiego dla Gimnazjalistów. W roku 2015 szkoła świętowała jubileusz dziewięćdziesięciopięciolecia, w którego organizowaniu Małgorzata Jackowska brała czynny udział. W tym samym dyrektorka podjęła działania w celu wprowadzenia w II LO programu matury międzynarodowej, co niewątpliwie wzbogaci ofertę edukacyjną miasta. Małgorzata Jackowska tworzy w szkole warunki do realizacji projektów europejskich, a także do organizowania wymian ze szkołami europejskimi, np. wymiana z francuskim liceum w Rouen. W szkole prężnie działa chór i zespół wokalny. Małgorzata Jackowska patronuje współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Traugutt dla Przyszłości w organizowaniu cyklicznych koncertów Serce dla Traugutta oraz wspieraniu finansowym uzdolnionych niezamożnych uczniów Traugutta. Wspiera działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, który promuje aktywny udział w życiu literackim poprzez uczestnictwo w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, interesujące dyskusje, możliwość wykorzystania wiedzy płynącej z literatury. Uczniowie rozwijają zainteresowania uczestnicząc w pracach kół zainteresowań, które podejmują działalność po przeprowadzeniu wśród młodzieży ankiety monitorującej jej zainteresowania. Małgorzata Jackowska przyczyniła się do powstania w II LO koła teatralnego, które zajmuje czołowe miejsca w przeglądzie szkolnych zespołów teatralnych organizowanym przez częstochowski Teatr im. A. Mickiewicza. Dzięki jej staraniom baza dydaktyczna placówki jest systematycznie modernizowana, a budynek szkoły sukcesywnie remontowany w celu zwiększenia estetyki i podniesienia poziomu bezpieczeństwa. Osiągnięcia zawodowe Małgorzaty Jackowskiej zostały wielokrotnie docenione nagrodą dyrektora, trzykrotnie uzyskała Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy, wyróżniona została Nagrodą Kuratora oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Dodaj własny komentarzPrzepisz kod z obrazka:Copyright© 2007 absolwent.traugutt.net